تعیین سن نسبی لایه ای

تعیین سن نسبی لایه ای - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-6

فصل اول زمین شناسی یازدهم .آفرینش کیهان و تکوین زمین .زمین شناسی یازدهم .آزمون زمین شناسی .رضا علیاری .تعیین سن نسبی لایه ای - A .


زمین شناسی یازدهم . تعیین سن نسبی لایه ای - B .

/geology-5

تعیین سن نسبی لایه ای - B . آزمون زمین شناسی . https://quizgeologique.ir @ فصل اول زمین شناسی یازدهم . آفرینش کیهان و تکوین زمین . زمین شناسی یازدهم . آزمون زمین شناسی . رضا علیاری .