زلزله

بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - C . زمین شناسی یازدهم .

/geology-1

بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - C .آزمون زمین شناسی .فصل ششم زمین شناسی یازدهم .پویایی زمین .زمین شناسی یازدهم .آزمون زمین شناسی .رضا علیاری.