زمین شناسی

بخش های مختلف راه ( جاده ) از پایین به بالا . زمین شناسی یازدهم .

/geology-19

آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .فصل چهارم .


سختی کُل آب – Total Hardness - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-10

سختی کُل آب – Total Hardness - A .آزمون زمین شناسی .