سوال امتحان نهایی زمین شناسی

تعیین سن نسبی لایه ای - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-6

فصل اول زمین شناسی یازدهم .آفرینش کیهان و تکوین زمین .زمین شناسی یازدهم .آزمون زمین شناسی .رضا علیاری .تعیین سن نسبی لایه ای - A .


زمین شناسی یازدهم . تعیین سن نسبی لایه ای - B .

/geology-5

تعیین سن نسبی لایه ای - B . آزمون زمین شناسی . https://quizgeologique.ir @ فصل اول زمین شناسی یازدهم . آفرینش کیهان و تکوین زمین . زمین شناسی یازدهم . آزمون زمین شناسی . رضا علیاری .


بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-4

بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - A .آزمون زمین شناسی .https://quizgeologique.ir @فصل ششم زمین شناسی یازدهم . پویایی زمین . زمین شناسی یازدهم . آزمون زمین شناسی . رضا علیاری .


زمین شناسی یازدهم . بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - B .

/geology-3

بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - B .آزمون زمین شناسی . https://quizgeologique.ir @فصل ششم زمین شناسی یازدهم .پویایی زمین .زمین شناسی یازدهم .آزمون زمین شناسی .رضا علیاری .


منظومه ی شمسی - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-2

منظومه ی شمسی - A .آزمون زمین شناسی . فصل ششم زمین شناسی یازدهم .پویایی زمین .زمین شناسی یازدهم .آزمون زمین شناسی .


بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - C . زمین شناسی یازدهم .

/geology-1

بزرگی ( بزرگا ) زمین لرزه - C .آزمون زمین شناسی .فصل ششم زمین شناسی یازدهم .پویایی زمین .زمین شناسی یازدهم .آزمون زمین شناسی .رضا علیاری.