قانون سوم کپلر

قانون سوم کِپلِر - B . زمین شناسی یازدهم .

/geology-9

قانون سوم کِپلِر - B .آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم.


قانون سوم کِپلِر - A . زمین شناسی یازدهم .

/geology-8

قانون سوم کپلر. آزمون زمین شناسی .زمین شناسی یازدهم .