گسل امتداد لغز

گسل عادی . گسل معکوس . گسل امتداد لغز . زمین شناسی یازدهم .

/geoology-25

تنش کششی .ویژگی گسل معکوس .تنش فشاری .ویژگی گسل امتداد لغز .تنش برشی .آزمون زمین شناسی .